Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) (12 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail) ประจำปีงบประมาณ 2557 (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุกรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail) (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและพนักงานเดินเอกสาร (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 ส.ค. 2556)
ประกาศ สตส.ลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 ส.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20 มิ.ย. 2556)
ประกาศ สตส.ระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (18 มิ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (18 มิ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (14 มิ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (13 มิ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่สนองนงโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มิ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer (30 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาเชาแท็ปเล็ตสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (23 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาเช่าอุปกรณ์แท็ปเล็ตสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (17 พ.ค. 2556)
ประกาศ สตส.ระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการจำนวน 1 รายการ (14 พ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ค. 2556)
หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional