Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชื่อรายการ

คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 100/2551
ชื่อตอน

ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ และเกษตรเพื่อประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตอนที่1)

สถานีออกอากาศ AM 1386 KHz
วันที่ออกอากาศ 26 สิงหาคม 2551
เวลาที่ออกอากาศ 10.30 - 11.00 น.
เขียนบทรายการ นางบุษกร ศิริมงคล
ผู้ดำเนินรายการ นางบุษกร ศิริมงคล
นางสาววินิตยา สมบุญ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที

บทย่อ
ช่วงแรกของรายการ นำเสนอภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจและเกษตรเพื่อประชาชน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านศุภชัย บานพับทอง เล่าถึงภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงการดำเนินงานในปี 2552
ช่วงที่ สอง นำเสนอเรื่องราวของกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า คือปี 2552 – 2555 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
ในช่วงท้ายของรายการ ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุป ประเด็นยุทธศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น
4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
          3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
          4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการขององค์กร

ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงประจำรายการ
3
นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
อ้วน :
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยคุ้ยคุย ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KH2 พบกับเราทุกวันอังคาร เวลา 10.30 – 11.00 น. สำหรับวันนี้ ดิฉัน บุษกร ศิริมงคล และคุณวินิตยา สมบุญหรือ น้องอร ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สวัสดีค่ะน้องอร
อร :
สวัสดีค่ะพี่อ้วน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง พบกันอีกครั้งวันนี้อังคารที่ 26 ส.ค.2551พบเรื่องราวสาระน่ารู้สู่ความเข้มแข็งด้วยบัญชี กับรายการของเราอีกครั้ง
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 1
อ้วน :
รายการของเราได้นำสาระ ประเด็นการสร้างความเข้มแข็ง พึ่งตนเองให้กับสหกรณ์ และ กลุ่ม เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหว การพัฒนาเครื่องมือกลไกในด้านต่าง ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มุ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานสหกรณ์ไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศชาติ มาโดยตลอด
อร :
ค่ะ นี้ก็ใกล้เข้าสู่ปีงบประมาณ 2552 กันแล้วกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้วางแผนการดำเนินงานในปีหน้าไว้ซึ่งแผนงานนั้นสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยค่ะ
อ้วน :
ใช่ค่ะ ในวันนี้จึงได้นำเรื่องราวภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับนโยบายเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ และเกษตรเพื่อประชาชน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังค่ะ
อร :
ซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านศุภชัย บานพับทอง ได้เล่าถึงภารกิจดังกล่าวรวมถึงการดำเนินงานในปี 2552 ค่ะ
อ้วน :
ค่ะในช่วงแรก เราพบกับการสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในประเด็นวิสัยทัศน์บทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และช่วงหลังของรายการพบกับแนวยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า ท่านอธิบดีคะ นับแต่จัดตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 56 แล้ว ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มีวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจอย่างไร อยากให้ท่านอธิบดีได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ และเข้าใจในภาพรวมค่ะ
อธิบดี :
จากวิสัยทัศน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กร ที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ นั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีภารกิจที่สำคัญทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงแก่สถาบันเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพทางบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปด้วย ภารกิจทางด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการกำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้แล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครับ
          สำหรับภารกิจที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการเพื่อให้เกษตรกร ตลอดจน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภารกิจทั้งปวงดังกล่าวมานั้น ศักยภาพและ ขีดความสามารถด้าน
การบัญชีและการสอบบัญชีของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการครับ
อ้วน :
ค่ะ ท่านผู้ฟังคะ จากภารกิจที่ท่านอธิบดีได้กล่าวมานั้น สามารถมองมิติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบองค์ความรู้ทางบัญชี ควบคู่ไปกับการตรวจเพื่อพัฒนา ค่ะ
อร :
ค่ะพี่อ้วนสำหรับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไป เรามารับฟังท่านอธิบดีกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 2
อร :
ค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ เชิญท่านผู้ฟังพบกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ
อ้วน :
ท่านอธิบดีคะ จากบทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้วางกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า คือปี 2552 – 2555 ยุทธศาสตร์นี้มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างไรบ้างคะ
อธิบดี :
          ประการแรก ยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความเชื่อมโยงกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 83 ที่กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรา 84 ที่กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
          ประการที่สอง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้ชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
          ประการที่สาม เชื่อมโยงกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีแรกมุ่งเน้นพักหนี้ เกษตรกรรายย่อยและยากจน และนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร ทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
          ประการที่สี่ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
          ประการสุดท้าย ยังเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 2 ที่มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์สู่การพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาคน สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ครับ
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
อ้วน :
ท่านผู้ฟังคะ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยสรุปออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะ
          1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          2.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
          3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
          4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการขององค์กร ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างครอบคลุมและสะท้อนถึงภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
          สำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้ว พบกันใหม่อังคารหน้า ในเรื่องภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่สนับสนุนต่อนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันต่อนะค่ะวันนี้ดิฉันบุษกร ศิริมงคล และคุณวินิตยา สมบุญ ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน สวัสดีค่ะ
อร :
สวัสดีค่ะ
7. เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional