Sorry, your browser does not support JavaScript!
 
โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีและ วิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรรายบุคคลในชุมชน ให้รู้จักปรับใช้องค์ความรู้ด้านบัญชี ให้สอดรับ กับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร จำนวน 57 คน เข้ารับ การอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และ ที่ทำการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
  สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (15-16 ธ.ค.2559)
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หลักสูตร "อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ สามารถวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความมีวินัยทาง การเงินที่ดี และสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ และผู้ช่วยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อาชีพ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (13 ธ.ค.2559)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ" ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ พื้นที่โครงการบูรณาการ ตามพระราชดำริ โดยมีเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ณ วัดบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (9 ธ.ค.2559)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หลักสูตร "อบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 36 คน เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่เกษตรกร และปลูกฝังการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
  อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (4 ธ.ค.2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำระบบบัญชีสร้างเกษตรกรต้นแบบใช้บัญชี บริหารจัดการสินค้าเกษตรผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรทั่วประเทศ โดยนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่2 และหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ของนายสุภาพ โนรีวงศ์ ครูบัญชีอาสา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่ง ได้นำความรู้เรื่องบัญชีมาบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำนาของตน ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่าย และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วมาใช้ ในการวางแผนการผลิตสินค้าและการทำการตลาด โดยมีบัญชีเป็นเครื่องมือ กำหนด แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยนายสุภาพ โนรีวงศ์ ได้กล่าวว่าตนได้ทำนาในกระดาษก่อนจึงลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถ บริหารจัดการสินค้าเกษตรได้โดยไม่ขาดทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะผลิตข้าว ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายเองด้วย ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ร่วมหารือกับนายสุภาพถึงแนวทางการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นเกษตรกรนักธุรกิจโดยมีระบบบัญชีเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559
  สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอศรีวิไล (28 พ.ย.2559)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล เพื่อติดตามความคืบหน้าและพัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชี ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานที่ต้องการ ศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฯ อีกทั้งยังรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อให้การบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
  สตส.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (4 พ.ย.2559)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและประชุม ร่วมกับประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ครั้งที่ 1 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องดังกล่าว ผ่านทางเครือข่าย ศพก. ในระดับอำเภอและจังหวัด โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และ หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมให้ การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
  สตส.บึงกาฬ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (18 ต.ค.2559)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตร จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และจัดทำแนวทางการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด