Sorry, your browser does not support JavaScript!
 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  เกษตรกรขานรับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดการทำเกษตร (2 พ.ค.2560)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการตามนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกร ที่ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้จริงและเห็นผลเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน จำนวน 70,000 ราย โดยเน้นเกษตรกรที่มีความสมัครใจและยังไม่ดำเนินกิจกรรมทฤษฏีใหม่มาก่อน เพื่อดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางทฤษฏีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่
  กตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (21 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประกอบ ศรีวะรมย์ และนางสาว นิลาวรรณ ศรีวะรมย์ ณ ต.โคกกรวก อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในโอกาสนี้ ได้นำทีมงานรายการ "เกษตรสนามเป้า"ททบ.5 ลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ป การดำเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และตัวอย่าง ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายดังกล่าว ซึ่งมีการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็น เครื่องมือในการวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกทั้งมีการดำเนินกิจกรรมในแปลงตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้ เกิดผลตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย
  กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงใหม่
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และนางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกรของ นายทองอินทร์ กิติสิทธิ์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร และการจัดทำ บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเกษตรกรไทยใช้บัญชีสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มีกิน มีใช้ ลด หนี้สิน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ร่วมให้การสนับสนุน แนะนำ ส่งเสริม และ พัฒนาเกษตรกรให้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติใน การทำการเกษตร ในส่วนของกรมฯ ต้องดำเนินการ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 70,000 ราย ปัจจุบัน สอน แนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแล้ว จำนวน 64,118 ราย พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ซึ่ง เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยง านราชการ เกษตรกร (cell ต้นกำเนิด) ที่เข้าร่วม โครงการ ปราชญ์เกษตร สถาบันการศึกษาและภาค เอกชน ตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2,750 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด
  อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (4 เม.ย.2560)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประกอบ ศรีวะรมย์ และนางสาวนิลาวรรณ ศรีวะรมย์ ณ ต.โคกกรวก อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการนำ ระบบสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งเน้นย้ำให้เกษตรกรจดบันทึก บัญชี เพื่อสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับในชีวิตประจำวัน และในการ ประกอบอาชีพได้
อ่านทั้งหมด