Sorry, your browser does not support JavaScript!

 

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
    1     2     3  
กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18/01/2562)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ปรระจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18/10/2561)
กตส. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13/06/2561)
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รตส.เป็นประธานในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28/05/2561)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน
กตส.จัดโครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต (22/03/2561)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในส่วนกลาง จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่านทั้งหมด...     
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าmain_anticorruptioncad