Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมกระบวนการสอบบัญชีกับการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (22/01/2562)
  กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18/01/2562)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด นำโปรแกรมระบบบัญชีบริหารจัดการสหกรณ์เข้มแข็ง (18/01/2562)
ในปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น
  กตส. เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (18/01/2562)
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์