Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 40-43 (17/12/2561)
โอนครั้งที่ 39 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (06/12/2561)
โอนครั้งที่ 38 งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของจังหวัด นครพนม เนื่องจาก P พื้นที่ผิด (15/11/2561)
โอนครั้งที่ 34-37 (08/11/2561)
โอนครั้งที่ 32 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (01/11/2561)
โอนครั้งที่ 22-31 (31/10/2561)
โอนครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (31/10/2561)
โอนครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (22/10/2561)
โอนครั้งที่ 19 งบลงทุน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (22/10/2561)
โอนครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายแปลงใหญ่ N.0867 (19/10/2561)
โอนครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ N0874 (19/10/2561)
โอนครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ N0876 (17/10/2561)
โอนครั้งที่ 15 โอนปรับปรุง ค.8 งบดำเนินงาน ค.พระราชดำริ N0873 (10/10/2561)
โอนครั้งที่ 14 งบดำเนินงาน คชจ. บุคลากรภาครัฐ ก.N0874 (10/10/2561)
โอนครั้งที่ 13 งบบุคลากร คชจ. บุคลากรภาครัฐ ก.N0874 (10/10/2561)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional