Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระบบข้าราชการผู้มีผลสำฤทธิ์สูง

  เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเ้ข้าสู่ HiPPS รุ่น 5
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2552

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional