intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

หน้าหลัก >> ปี 2560

สอบบัญชีภาคเอกชน >> ระบบบัญชี >> ระบบบัญชี >>


ปี 2560


แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วิธีปฏิบัติทางบัญชีมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/59


หน้า : [1]