intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

หน้าหลัก >> สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร


หมวดย่อย

  

หมวดย่อย สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

  

หมวดย่อย รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม

  

หมวดย่อย พืชเศรษฐกิจสำคัญ

  

หมวดย่อย 10 อันดับ (Top Ten)

  

หมวดย่อย ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level)

  

หมวดย่อย ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน(Quality Control)

  

หมวดย่อย ระดับเสถียรภาพทางการเงิน (Level of stability)

  

หมวดย่อย จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  

หมวดย่อย ขนาด(Size)

  

หมวดย่อย Peer Group

  

หมวดย่อย E-book

  

หมวดย่อย สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  

หมวดย่อย เอกสารเผยแพร่


รายงานฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายงานฐานะทางการเงินล่าสุด

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ /กลุ่ม

ระบบค้นหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร


หน้า : [1]