intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน

สอบบัญชีภาคเอกชน

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อบันทึกรายชื่อในทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 13

หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 77 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2563

คู่มือ เรื่อง แนวทางในการจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 1,000 - 5,000 ล้านบาท

สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ปี 2562

โครงการอบรม เรื่อง "การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร"

แผนการจัดอบรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด

แผนการจัดอบรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>