กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
อาคารอนุรักษ์
สถานที่ตั้ง
ทำเนียบ
E-Learning
การให้บริการทางด้าน IT
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Web link
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
Intranet
check email
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
บทความที่น่าสนใจ


อ่านทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1193271

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com

โครงการพระราชดำริ 2563
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก


อ่านทั้งหมด

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ


อ่านทั้งหมด

แบบบันทึกข้อมูลโครงการพระราชดำริ


อ่านทั้งหมด

คู่มือแนะนำการปฏิบัติงาน/คู่มือการเรียนการสอนการจัดทำบัญชี


อ่านทั้งหมด

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อ่านทั้งหมด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อ่านทั้งหมด

โครงการพัฒนาพื้นทึ่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


อ่านทั้งหมด

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดำริ


อ่านทั้งหมด

โครงการศิลปาชีพ


อ่านทั้งหมด

โครงการหลวง


อ่านทั้งหมด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


อ่านทั้งหมด

โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562