Virtual Meetings

ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเวลา 3 เดือน (เมษายน - 30 มิถุนายน 2563)


  • การเข้าใช้งานระบบ กรุณาคลิกที่นี่
  • ขอความกรุณาประสานงานเจ้าหน้าที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นางสาวอัจฉรา แก้วละเอียด หรือ
    นางสาวปรียาภา ขำคม โทรศัพท์ 0 2281 2781
    เพื่อยืนยันการจองห้องประชุม ขอขอบพระคุณค่ะ


ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม  2563
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

Gin Conference 2560


  • การเข้าระบบคลิกที่นี่


ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม  2563
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2563


อ่านทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2562


อ่านทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2561


อ่านทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2560


อ่านทั้งหมด

สรุปการใช้ระบบงาน Conference


อ่านทั้งหมด