ทำเนียบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา)
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 โทรศัพท์ 0 4424 5660
นางสาวอัญมณี ถิรสุทฺธิ์ โทรสาร 0 4425 1171
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2685
  โทรภายใน 36551
E-mail address aunyamaneet@cad.go.th
   
auddiv3@cad.go.th
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี
โทรศัพท์ 0 4425 1171
- ว่าง - โทรสาร 0 4425 1171
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
-
  โทรภายใน 36551
E-mail address hunsarukb@cad.go.th
   
auddiv3@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา
โทรศัพท์
0 4424 5581
0 4425 1426
นางสาวประมูล บรรพาศรี โทรสาร 0 4425 2040
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5480 3526
โทรภายใน 36552
E-mail address pramoonb@cad.go.th
   
cadnm@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0 4461 7091
นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ โทรสาร 0 4461 1877
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2260 2383
  โทรภายใน 37189
E-mail address amornrata@cad.go.th 
   
cadbr@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4372 1474
นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน โทรสาร 0 4374 2653
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9569 1099
  โทรภายใน 41789
E-mail address pornthipp@cad.go.th
   
cadmk@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4482 2505
นางวนิดา พรโสภิณ
โทรสาร 0 4482 2505
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9280 1120 
  โทรภายใน 42989
E-mail address chuthamasm@cad.go.th
   
cadcy@cad.go.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
โทรศัพท์
 
0 4406 0556
09 2780 0199 ติดต่อชั่วคราว
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน โทรสาร 0 4406 0556
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9280 1126
  โทรภายใน -
E-mail address  jirattigarnt@cad.go.th
   
cadsr@cad.go.th