หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทย ปี 2552 ฉลุย สมาชิกกว่า 10 ล้านคนเศษ พึ่งพากันเองในหมู่ คณะสร้างมูลค่าธุรกิจ 1.26 ล้านล้านบาท สร้างกำไรสุทธิ 40,030.12 ล้านบาท และมีเงินออมเฉลี่ย 76,648 บาทต่อคน มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบตลอดทั้งปี เน้นย้ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำบัญชีมีวินัยทางการเงิน ในปี2552 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งส่งผลต่อการส่งออก และการท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายและขยายการลงทุน นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักออกมาให้ความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะ บ้างก็ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2552บ้างก็ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะซึมยาว ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งการคาดการณ์ทั้งหมดนี้คงจะบ่งบอก ให้เรารู้เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้ยังไม่ดีและสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่รัฐบาลออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการแจกเงิน การเร่งเสริมสภาพคล่อง และอื่นๆ อีกมาก ก็เพื่อที่จะหาทางให้ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยฟื้นขึ้นโดยเร็ว และนั่นก็คือเป้าหมายที่ทุกคนในประเทศรวมทั้งรัฐบาลต้องการเห็น ภาคสหกรณ์ไทย : จำนวน 10,400 แห่ง มีทุนดำเนินการ 1.13 ล้านล้านบาท ภาคสหกรณ์ถือเป็นภาคที่หลายคนเห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากพิจารณาจริงๆแล้วภาคสหกรณ์ก็ ไม่ต่างกับภาคธุรกิจหนึ่งเช่นกัน มีทั้งภาคเกษตร ภาคการเงิน ภาคการผลิต/บริการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามจากตัวเลขภาคสหกรณ์ไทย 10,400 แห่ง สมาชิกกว่า 10 ล้านคนเศษ พบว่า มีทุนดำเนินการมากถึง 1.13 ล้านล้านบาท (ภาคกลางมากสุด 58.27%) รอบ 3 ปี( พ.ศ. 2550-2552) ทุนดำเนินการเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.83 จาก 8.83 แสนล้านบาทในปี 2550 เป็น 1.13 ล้านล้านบาทในปี 2552 บ่งบอกถึงทุนที่เติบโต อย่างมั่นคง และเพียงพอต่อการดำเนินงาน ภาคสหกรณ์ไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น จำนวน(แห่ง) 3,156 2,448 1,511 3,285 10,400 จำนวนสมาชิก (คน) 3,745,631 2,227,702 1,197,568 3,489,826 10,660,727 เปรียบเทียบทุนดำเนินการ รอบปี 2550/52 รอบปี 2550 501,999.74 115,109.85 75,598.29 190,596.69 883,304.58 รอบปี 2552 657,946.78 142,831.11 98,404.60 229,927.28 1,129,109.77 เพิ่ม/ลด 155,947.04 27,721.26 22,806.31 39,330.59 245,805.19 ร้อยละ 31.07 24.08 30.17 20.64 27.83 การจัดการ 5 ธุรกิจหลัก : สร้างมูลค่าธุรกิจ 1.26 ล้านล้านบาท หากดูการจัดการ 5 ธุรกิจหลักภาคสหกรณ์ไทยรอบปี 2552 พบว่า สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ 1.26 ล้านล้านบาท คิด เป็นร้อยละ14.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ(GDP) (ภาคกลางมากสุด 56.03%) เกินกว่าครึ่งจัดการธุรกิจให้สินเชื่อ มากที่สุดร้อยละ 63.04 ( ภาคกลางมากสุด 56.09%) รอบ 3 ปี (พ.ศ.2550-2552) มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.69 จาก 9.91 แสนล้านบาทในปี 2550 เป็น 1.26 ล้านล้านบาทในปี 2552 สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน สถาบันการเงินทั่วไปมีปัญหาไม่สามารถปล่อยกู้ได้ แต่ภาคสหกรณ์ไทยกับเป็นที่พึ่งอย่างดี ให้กับมวลสมาชิกได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น การจัดการธุรกิจ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น วงเงิน 5 ธุรกิจหลัก (ล้านบาท) รับฝากเงิน 216,781.47 47,196.82 29,177.06 34,786.95 327,942.30 ให้สินเชื่อ 447,612.73 105,439.21 63,733.83 181,198.41 797,984.19 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 22,484.00 15,818.56 7,932.10 18,211.07 64,445.73 รวบรวมผลผลิต/แปรรูป 21,655.57 9,710.68 32,503.98 10,392.19 74,262.42 ให้บริการ 734.66 143.26 160.73 166.53 1,205.18 รวม 709,268.44 178,308.53 133,507.69 244,755.15 1,265,839.81 เปรียบเทียบวงเงินธุรกิจ รอบปี 2550/52 รอบปี 2550 546,804.96 138,586.93 115,044.45 190,904.18 991,340.52 รอบปี 2552 709,268.44 178,308.53 133,507.69 244,755.15 1,265,839.81 เพิ่ม/ลด 162,463.48 39,721.60 18,463.24 53,850.97 274,499.29 ร้อยละ 29.71 28.66 16.05 28.21 27.69 ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจ : สร้างกำไรสุทธิ 40,030.12 ล้านบาท สำหรับผลตอบแทนการจัดการธุรกิจ พบว่าทุกภูมิภาคสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนล้านบาท เฉลี่ย 17,730 ล้าน บาทต่อเดือน และสร้างกำไรสุทธิทุกภูมิภาค (ภาคกลางสูงสุด 57.27%) สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าหนี้เฉลี่ย 1 เท่า เฉลี่ย 76,648 บาทต่อคน (ภาคกลางสูงสุด 147,417 บาทต่อคน) และทุกภาคมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับค่อนข้าง ดี-ดีมากร้อยละ70.88 (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือสูงสุด 75.63%) และมีเพียงร้อยละ 5.63 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น รายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ (ล้านบาท) รายได้รวม 84,249.24 33,492.48 50,055.08 44,963.17 212,759.97 ค่าใช้จ่ายรวม 61,324.81 28,476.12 46,316.28 36,612.64 172,729.85 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 22,924.43 5,016.36 3,738.80 8,350.53 40,030.12 เงินออม-หนี้สินเฉลี่ย (บาท/คน) เงินออมเฉลี่ย 143,417.49 44,063.59 57,482.46 32,361.14 76,648.00 หนี้สินเฉลี่ย 109,007.65 53,303.23 66,023.13 59,268.63 76,256.58 การควบคุมภายใน (%) ระดับดีมาก-ดี 71.55 69.50 65.83 75.63 70.88 ระดับพอใช้ 21.57 26.03 28.90 30.02 23.49 ระดับควรปรับปรุง 6.88 4.47 5.27 4.35 5.63 คงพอกล่าวสรุปได้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจประเทศมีผลต่อภาคสหกรณ์ไทยค่อนข้างน้อยมาก นั่นเป็นเพราะการร่วม กลุ่มกันในระบบสหกรณ์ หรือการพึ่งพากันในหมู่คณะ ของสมาชิกกว่า 10 ล้านคนเศษ ที่ยังคงศรัทธา เชื่อมั่น กับสหกรณ์ อย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบอย่างสม่ำเสมอทั้งปี สร้างรายได้และความมั่นคงให้ กับภาคสหกรณ์ไทยอย่างเข้มแข้ง ตลอดจนมีผลประโยชน์ตกถึงสมาชิกอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน นี่เป็นบทสรุปอย่างดีของ ภาคสหกรณ์ไทยฐานรากเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ แนวโน้มในปี 2553 หากพิจารณาตามผลประกอบการในปี 2552 ที่ผ่านมา ภาคสหกรณ์ไทยมีทุนที่มั่นคงเพียง พอ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ และสร้างกำไรสุทธิ มีพัฒนาการและเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงเชื่อ มั่นว่า ปี 2553 จะยังคงสามารถดำเนินการและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า ทุนดำเนินการจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.29 เป็น 1.2 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และสร้างกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่น ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาคสหกรณ์ไทยยังจำเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความเชื่อมั่นในการดำเนิน ธุรกิจต่อเนื่อง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพากันในหมู่คณะ ทำบัญชีมีวินัยทางการเงิน ที่มา : เพยาว์ กิมปฐม

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 5638 คน

จำนวนคนโหวต 7 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
14%
  ให้ 2 คะแนน
 
14%
  ให้ 3 คะแนน
 
14%
  ให้ 4 คะแนน
 
43%
  ให้ 5 คะแนน
 
14%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888