หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านระบบ GIN Conference
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีความรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในการตรวจสอบและให้ คำแนะนำแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ข้างต้น โดยมีข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบ บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ GIN Conference ไปยัง หน่วยงานในภูมิภาค
t20200522131359_423641.jpg
t20200522131359_423642.jpg
t20200522131407_423644.jpg
t20200522131408_423645.jpg
t20200522131415_423647.jpg
t20200522131415_423648.jpg
t20200522131423_423650.jpg
t20200522131424_423651.jpg
t20200522131429_423653.jpg
t20200522131430_423654.jpg
t20200522131437_423656.jpg
t20200522131438_423657.jpg
t20200522131446_423659.jpg
t20200522131446_423660.jpg
t20200522131453_423662.jpg
t20200522131454_423663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888