หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ผ่าน Web Conference
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำ ร่างกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ผ่าน Web Conference ไปยังคณะทำงานฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 เพื่อพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอความเห็นจากคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 1 -10 เกี่ยวกับร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2563
t20200518170131_423486.jpg
t20200518170132_423487.jpg
t20200518170128_423489.jpg
t20200518170129_423490.jpg
t20200518170126_423492.jpg
t20200518170127_423493.jpg
t20200518170123_423495.jpg
t20200518170124_423496.jpg
t20200518170119_423498.jpg
t20200518170120_423499.jpg
t20200518170115_423501.jpg
t20200518170116_423502.jpg
t20200518170112_423504.jpg
t20200518170113_423505.jpg
t20200518170110_423507.jpg
t20200518170110_423508.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888