หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ...เอกชัย เกิดสวัสดิ์ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำในภาคการประมงของโลก โดยข้อมูลจาก FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ปี 2558 ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของการประมงโลก เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ภาคการประมงของประเทศกับอัตราการเจริญเติบโตมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ประมง จะเห็นว่าในรอบ 5 ปี (ปี 2557 – 2561) อัตราการเจริญเติบโต GDP ของภาคการประมงและอัตราการเจริญเติบโตมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ประมงมีอัตราการหดตัวในช่วงปี 2557 เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมัน ปัญหาจากโรคตายด่วน (EMS) และเกิดวิกฤตทางการเมือง สถานการณ์เริ่มดีขึ้นในช่วงปี 2558 – 2559 โดยในปี 2558 ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากจากปี 2557 ในขณะเดียวกันโรคตายด่วนในกุ้งทะเลได้คลี่คลายไปทางที่ดี และวิกฤตทางการเมืองดีขึ้น แต่ในช่วงปี 2560 – 2561 อัตราการเจริญเติบโต GDP ภาคการประมงและอัตราการเจริญเติบโตมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์มีอัตราการหดตัวอีกครั้ง เนื่องจากอียูประกาศให้ใบเหลืองกับไทย (IUU Fishing) และรัฐบาลออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศอียู และส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน ที่มา : จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ. สำนักงานสภาพัฒนาการ ที่มา : จากผู้สอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . https://www.nesdb.go.th/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ประมงในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 74 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 15,159 คน ใช้เงินทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2561 ใช้ทุนดำเนินทั้งสิ้น 1,145.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 30.34 แหล่งที่มาของเงินทุน ได้แก่ เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น และแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งทุกแหล่งที่มาของเงินทุนมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่วนการดำเนินธุรกิจมี 6 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,645.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.91 ที่มา : จากผู้สอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประมง ในช่วงปี 2557 ได้เกิดปัญหาราคาน้ำมัน เกิดโรคในกุ้ง และวิกฤตการเมือง ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีมูลค่าลดลง โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตผล เนื่องจากการรวบรวมผลผลิตกุ้งลดลง แต่ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์ประมงได้ปรับเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้า มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ส่วนในปี 2560 – 2561 ได้เกิดปัญหาอียูให้ใบเหลืองกับไทย (IUU Fishing) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ประมงมาก เนื่องจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ประมงจะเป็นปัญหาจากต้นทุนของการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือการเกิดโรคในการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ยังมีมูลค่าธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลผลิตที่มีอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด แต่ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ในปี 2561 มีมูลค่าลดลง เนื่องจากในปี 2560 สหกรณ์ประมงอาจวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นที่จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ จึงปรับเปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกษตรมาจำหน่ายมากขึ้น ทำให้มูลค่าธุรกิจในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลรุนแรง จึงได้ลดการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลงในปี 2561 การคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าธุรกิจในปี 2562 พบว่า ธุรกิจรวบรวบผลิตผลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 6.99 รองลงเป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ร้อยละ 5.62 ส่วนธุรกิจแปรรูปผลิตผลและธุรกิจเงินรับฝากมีมูลค่าธุรกิจลดลง ร้อยละ 18.63 , 6.76 ตามลำดับ จากการพิจารณามูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ประมง ในปี 2561 และการคาดการณ์ในปี 2562 จะเห็นว่าธุรกิจรวบรวมผลผลิตมีความน่าสนใจเนื่องจากผลการดำเนินงานมีการขยายไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการรวบรวมผลผลิตกุ้ง ที่มีการอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 10.89 เท่า ของมูลค่าของการรวบรวมผลผลิตกุ้ง หรือ ร้อยละ 39.83 ของธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตกุ้งในภาพรวมของประเทศที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 อยู่ที่ 273,804 ต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 ที่มา : สินค้าประมงของไทย . กรมประมง , https://www4.fisheries.go.th/ ที่มา : ระบบสารสนเทศทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการรวบรวมผลผลิตกุ้งของสหกรณ์ประมงในรอบ 5 ปี (ปี 2557 – 2561) และการพยากรณ์ในปี 2562 กับข้อมูลการส่งออกกุ้งในปี 2557 – 2561 และการพยากรณ์ในปี 2562 ของกรมประมงและกรมศุลกากร พบว่า มูลค่าการรวบรวมผลผลิตกุ้งของสหกรณ์ประมงมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 และคาดการณ์ว่าในปี 2562 มูลค่าการรวบรวมผลผลิตกุ้งจะเพิ่มสูงถึง 320.49 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกกุ้งของประเทศไทยปี 2558 มูลค่าการส่งออกลดลง และเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 – 2560 แต่ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และการติดใบเหลือง (IUU Fishing) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศกลุ่มอียู แต่คาดการณ์ว่าในปี 2562 มูลค่าการส่งออกกุ้งจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่ไทยสามารถปลดใบเหลือง (IUU Fishing) ของกลุ่มประเทศ EU ได้สำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศ EU เพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลให้สหกรณ์ประมงที่เลี้ยงกุ้งสามารถเพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นในการทำธุรกิจรวบรวมกุ้ง ดังนั้น สหกรณ์ประมง ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบความแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการเลี้ยงกุ้ง ลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนทางธุรกิจกับรายได้ของธุรกิจมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทำให้ผลกำไรธุรกิจไม่คุ้มค่ากับการดำเนินของธุรกิจ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น และหาช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น และเตรียมการรองรับการผลิตกุ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศ คู่ค้า เช่น BAP ของสหรัฐฯ ASC ของ EU และสร้างความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบย้อนกลับของไทยต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 9894 คน

จำนวนคนโหวต 15 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
7%
  ให้ 5 คะแนน
 
93%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888