หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ..... นุจรินทร์ ตรีมงคล ..... การออมเงินเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคน เนื่องจาก การออมเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง ในอนาคตและมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นเราทุกคนควรวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขสบายในวันหน้า ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี 2559 ครั้งนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560 มีดังนี้ ปี 2560 เงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทยภาพรวมมีจำนวนเงินเพิ่มขึ้นใน ไตรมาส 2/2560 แต่ลดลงในไตรมาส 3/2560 และกลับมาเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/2560 อัตราการขยายตัวเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ปี 2559 คือ ไตรมาส 1/2560 มีอัตราการขยายตัวเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด ในรอบปี ในขณะที่ไตรมาส 2/2560 และไตรมาส 3/2560 มีอัตรา การขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงติดลบ ส่วนไตรมาส 4/2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น หากพิจารณาตามประเภทสหกรณ์ ตั้งแต่ไตรมาส 1/2560 ถึงไตรมาส 4/2560 พบว่า สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงแม้ว่าไตรมาส 3/2560 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะมีเงินออมและเงินเฉลี่ยต่อสมาชิกลดลง แต่เงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่เริ่มขยายตัวดีขึ้น (ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) *******************************

จำนวนคนอ่าน 5955 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888