หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กําแพงเพชร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทําบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําแพงเพชร นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําแพงเพชร มอบหมายให นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ และบุคลากรในสังกัด ดําเนินการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทําบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของ แผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2559โดยมีเป้าหมายการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทําบัญชีและ เสริมสร้างความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองบง หมู่ที่ 21 ตําบล โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 25 คน
t20160803160546_357945.jpg
t20160803160547_357946.jpg
t20160803160543_357948.jpg
t20160803160544_357949.jpg
t20160803160541_357951.jpg
t20160803160542_357952.jpg
t20160803160539_357954.jpg
t20160803160540_357955.jpg
t20160803160538_357957.jpg
t20160803160537_357958.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888