intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดทำโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดทำโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” ให้กับตำรวจภูธรอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 ว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งนำเสนอวีดีทัศน์เผยแพร่โครงการฯ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550
t20160309133949_324162.jpg
t20160309133952_324163.jpg
t20160309133955_324165.jpg
t20160309133958_324166.jpg