intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดกิจกรรม "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังจัดอบรมโครงการส่งเสริมการออมและจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการและแนวทางการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ได้นำโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู" ไปแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน และต้นทุนจากการประกอบอาชีพ ผู้เข้ารับอบรมเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบัว จำกัด จำนวน 270 คน ได้ร่วมกันเขียนไปรษณีย์บัตรถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานกองทุนสวนยางบ้านหนองบัวอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550
t20160309133814_324131.jpg
t20160309133817_324132.jpg
t20160309133820_324133.jpg
t20160309133823_324134.jpg
t20160309133826_324135.jpg
t20160309133830_324136.jpg
t20160309133833_324137.jpg
t20160309133835_324138.jpg