intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดอบรมโครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดอบรมโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู" ให้กับเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ จำนวน 70 คน เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยมี นายสันติ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเขียนไปรษณีย์บัตรถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านสุมณฑา ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550
t20160309113549_324038.jpg
t20160309113551_324039.jpg
t20160309113554_324040.jpg
t20160309113557_324041.jpg
t20160309113559_324042.jpg
t20160309113602_324043.jpg
t20160309113605_324044.jpg
t20160309113614_324045.jpg