intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ประชาสัมพันธ์โครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบบัญชี 7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสุพจน์ เลาวัณย์สิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการพร้อมทั้งเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการด้วยการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย น้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อสร้างชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
t20160309113319_324007.jpg
t20160309113321_324008.jpg
t20160309113324_324009.jpg
t20160309113327_324010.jpg
t20160309113330_324011.jpg
t20160309113334_324012.jpg
t20160309113337_324013.jpg