intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

โครงการนำร่อง ร้านสหกรณ์ต้นแบบ Coop-Shop ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ1. หลักการและเหตุผล ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เริ่มตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและใช้การศึกษาเป็นหลักในการทำงานพัฒนา การดำเนิน งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน วางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในปี 2553 ซึ่งครบรอบ 30 ปี แห่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสนับ สนุนเงินทุนการศึกษานักเรียนและนำร่อง ร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารฯ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และขยายผลสู่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียน 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนในแต่ละกิจกรรม 2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน 3. เป้าหมาย 3.1 อบรม/สอนแนะนำกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 100 โรงเรียน (สอนการจัดทำบัญชีกิจกรรม สหกรณ์ บัญชีต้นทุนอาชีพ/ธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านสหกรณ์) 3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนๆ ละ 40 คนๆ ละ 1,000.00 บาท 3.3 สนับสนุนทุนการจัดทำร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop โรงเรียนละ 20,000.00 บาท 4. ผู้ดำเนินการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักเรียน โรงเรียนในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จำนวน 100 โรงเรียน 5. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2553-2554 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6.1 นักเรียนสามารถอธิบายการจัดทำร้านสหกรณ์ต้นแบบ "Coop-Shop ได้ 6.2 นักเรียน และผู้ปกครองสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนธุรกิจ/อาชีพ ได้ 6.3 นักเรียนสามารถนำข้อมูลทางบัญชีเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อการวางแผน บริหารจัดการได้ 6.4 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริมีข้อมูลการจดบันทึกบัญชีอย่างเปิดเผย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้