intranet_pic01.jpg
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คู่มือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ย
กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน
สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือสหกรณ์
ลิงค์สหกรณ์ออมทรัพย์
ท่านถาม.. เราตอบ

Copyright 2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108
Powered by EasyWebTime V.2007 email:info@bizpotential.com
www.bizpotential.com
สื่อการสอนการใช้งาน EasyWebTime V.2007

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี1. หลักการและเหตุผล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ฯ ในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพอนามัยทางร่างกายและพัฒนาด้านจิตใจมีความ พร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการดำเนินโครงการฯ มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และทักษะในการทำงานจากการฝึกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปใน อนาคต หากไม่เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปก็สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดย ตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่มีการปรับกรอบแนว คิดการพัฒนาแบบแยกด้าน แยกโครงการมาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยสอดแทรกสอนแนะนำการจัดทำบัญชีไว้ใน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดให้แก่ครูไปสู่นักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณ เลข รู้จักวางแผนในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ใน ชีวิต ประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนานักเรียนให้เป็นยุวเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีผ่านกลไกสหกรณ์นักเรียน อันจะก่อให้เกิด วินัยการออมในอนาคต เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง การจัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตรกร ครอบครัว เกษตรกร และชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนสมาชิกสหกรณ์ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา ผ่านกลไกสหกรณ์นักเรียน โดยปรับ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นแบบ "โครงงาน เป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์ นักเรียน สร้างโรงเรียนต้นแบบ "ทำบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน และสร้างผู้ปกครองต้น แบบ เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษา อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้คุณครู และนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีสำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี 2.3 เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดแก่ครอบครัว และสถาบันการศึกษา 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชน 3. เป้าหมาย 3.1 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 48 จังหวัด จำนวน 411โรงเรียน 3.2 คัดสรรโรงเรียนเข้าโครงการนำร่องโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 70 โรงเรียน สร้างเป็นต้นแบบภายใต้กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน มุ่งเน้น (1) การทำบัญชีด้วยระบบ Manual และพัฒนาให้มีการจัดทำรายงานกำไรขาดทุนรายงานทรัพย์สิน หนี้สินและทุน คงเหลือ ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี (2) มีระบบการควบคุมภายในดี (3) มีการจัดทำโครงงาน (4) สร้างผู้ปกครองต้นแบบให้ทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 20 คน ต่อ 1 โรงเรียนต้นแบบ 4. วิธีดำเนินการ 4.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับจังหวัด ดำเนินการ (1) จัดทำแผนการอบรม และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯทราบ (2) เตรียมข้อมูลของโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย และนิเทศผู้รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นวิทยากร/ ผู้นิเทศงานและติดตามการจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ (3) อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี และการทำโครงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ตามแต่สภาพของพื้นที่ (4) ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง โดยจะต้องบันทึกข้อมูลการตรวจเยี่ยมไว้ในสมุด บันทึกการตรวจเยี่ยมทุกครั้งที่เข้าตรวจเยี่ยม (5) ร่วมนิเทศงานกับสำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กรมฯกำหนด 4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมนิเทศงานกับสำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กรมฯกำหนด 4.3 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนารูปแบบบัญชี พร้อมกับสนับสนุนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดบัญชี และสื่อการสอน ร่วมนิเทศงานกับสำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ เสนอกรมฯ 5. ผู้ดำเนินการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 48 จังหวัด 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6.1 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงงาน และพัฒนาการเรียนรู้ด้านบัญชีด้วยตนเอง 6.2 นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 6.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านบัญชีไปใช้ในครอบครัว และโรงเรียน 7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ครูและนักเรียนได้รับการอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และสามารถจัดทำสมุดบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40