หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีโดยสร้าง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากร ให้มีจุดหมายและเป้าหมายร่วมกัน สามารถประสาน สัมพันธ์กัน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยทบทวนกระบวนการทำงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชี (CAQC) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Quality Data ในระบบเงินให้กู้ ของสหกรณ์โดยกระบวนการ Cleansing การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของ สหกรณ์ นำข้อสังเกตจากกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) มาปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นไปตาม มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นางสุนันทา เทพสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 213 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
t20160226155541_321652.jpg
t20160226155542_321653.jpg
t20160226155538_321655.jpg
t20160226155539_321656.jpg
t20160226155536_321658.jpg
t20160226155537_321659.jpg
t20160226155534_321661.jpg
t20160226155535_321662.jpg
t20160226155533_321664.jpg
t20160226155532_321665.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888