หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทาง บัญชีสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกรู้หน้าที่และ สิทธิความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของบัญชีสหกรณ์ที่มีผลต่อการควบคุมระบบการจัดการสหกรณ์ให้ เกิดความโปร่งใส ที่จะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของมวลสมาชิก นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสวาระครบ รอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะถึงนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้ขับ เคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ รับทราบถึงข้อมูลในการเข้าถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ฝ่ายจัดการได้ ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีผลต่อการดำเนิน ธุรกิจสหกรณ์และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นหน้าที่และสิทธิของสมาชิก ในการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลทางบัญชีสหกรณ์ทั้งภาพรวมและของตนเอง เพื่อให้เกิดความ เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับฝ่ายจัดการ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ บริหารจัดการสหกรณ์ "การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 ของการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในแต่ละประเภทนั้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจภาพรวมของ ประเทศ บัญชีจะเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของสหกรณ์และจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและ ควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ซึ่งหากสมาชิกมีความรู้ทาง บัญชีสหกรณ์ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และสามารถตรวจสอบสถานะของสหกรณ์หรือของ ตนเองจากบัญชีได้อย่างไร ก็จะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและป้องปรามไม่ให้การทุจริตเกิด ขึ้นในสหกรณ์ ซึ่งเป็นความคาดหวังที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้สร้างเครือข่ายทางบัญชีสหกรณ์ จากสมาชิกสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกแห่งถึงความสำคัญของ ระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความสำเร็จและเป็นเครื่องมือในการสร้าง ความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ ซึ่งทุกฝ่ายมีความสำคัญต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบ และสมาชิก ซึ่งสมาชิกถือเป็นเจ้าของสหกรณ์ที่แท้จริง จะต้องรับรู้ถึงความสำคัญของระบบบัญชีสหกรณ์ในการควบคุมธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชี สหกรณ์จะได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์ ทุกแห่ง ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888