หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุม คุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบ บัญชีเดิม รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบ ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลด ต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง สามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้สามารถใช้ระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมาย ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพร โชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 3-6 จำนวน 41 คน ทั้งนี้ การอบรมรุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151106113122_296059.jpg
t20151106113123_296060.jpg
t20151106113131_296062.jpg
t20151106113132_296063.jpg
t20151106113153_296065.jpg
t20151106113153_296066.jpg
t20151106113200_296068.jpg
t20151106113201_296069.jpg
t20151106113209_296071.jpg
t20151106113210_296072.jpg
t20151106113217_296074.jpg
t20151106113218_296075.jpg
t20151106113228_296077.jpg
t20151106113230_296078.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888