Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สำหรับเกษตรกรในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด” เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของการทำบัญชี และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน “กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด” หมู่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional