Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สกก.บ้านไร่ ขานรับนำร่องใช้กลไกการบัญชีพลิกฟื้นธุรกิจฯพร้อมจูงมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร
ผ่านกลไกการบัญชี  โดยล่าสุด  สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
โครงการฯ ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด  จังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2552 
โดยมี
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวถึง
โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ ว่า ปัญหาสำคัญที่พบค่อนข้างมาก
ในสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นปัญหาในเรื่องของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารการเงินการบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์จำเป็นต้อง
เข้าไปดูแลอย่างจริงจัง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความโปร่งใส
แก่สมาชิกสหกรณ์ 
       อีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกรสมาชิก
รายบุคคล  โดยใช้บัญชีต้นทุนอาชีพเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ
โดยเชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรรู้รายรับ  รู้รายจ่าย และมีการเรียนรู้การจัดการ
บนเศรษฐกิจการเงินของตนเองผ่านข้อมูลทางบัญชี จะทำให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกระบวนการสหกรณ์อย่างยั่งยืนได้
 
       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ 7 มิติการปรับเปลี่ยน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างโรงเรียนต้นแบบโครงงานภูมิปัญญา
ทางบัญชี  พร้อมทั้งมอบทุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  การเสวนา
โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี  รวมทั้งการแสดง
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพเครือข่ายของสหกรณ์ 
โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 200 คน


       "...ปัญหาที่พบและต้องรีบแก้ไขอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของหนี้ NPL
ถ้าไม่เอาน้ำดีไปเติมเต็มให้เขามีเงินกลับมาสู่สหกรณ์ได้ (NPL) ก็จะเป็น
ทรัพย์สินที่แก้ปัญหาไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวในอนาคต... ถ้าเราทำอย่างนี้...
จะเกิดอนิสงค์ต่อสมาชิกที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วก็จะทำให้การจัดการ
ของสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์
ก็จะตามมา..."
นายอนันต์  กล่าวปิดท้าย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional