Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวิชาการภาคสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
     
ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวิชาการภาคสหกรณ์ใน
      พื้นที่ภาคเหนือตอนบน กับ
รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
โดยมี
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ
            ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะร่วมสร้างฐานองค์ความรู้ พัฒนา
      การเรียนรู้ในด้านการบัญชี ต้นทุนอาชีพ ตลอดจนสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงสอนแนะให้
      สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รู้จักใช้เครื่องมือทางการบัญชี เพื่อการ
      บริหารและเตือนภัยทางการเงิน 
             ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะร่วมสร้างฐานองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการ
      บัญชีต้นทุน และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อการ
      บริหารจัดการ รวมถึงจะถ่ายทอดองค์ความรู้จากการสำรวจ วิเคราะห์ วิจัย และผลิตนวัตกรรม
      ใหม่สู่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional