Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี นำผู้ชนะการประกวดบันทึกบัญชีเข้ารับรางวัลสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับรางวัล
การประกวดการบันทึกบัญชีระดับภาค ณ ห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัด
จันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้
       การประกวดการบันทึกบัญชีดังกล่าว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
จัดขึ้น
ในโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน
ประเภทครอบครัวนักเรียน และประเภทครูต้นกล้าดีเด่น ซึ่งในจังหวัดจันทบุรี ส่งเข้า
แข่งขัน 6 โรงเรียน รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท โดย
นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
ได้นำผู้ชนะการประกวดเข้ารับรางวัลจาก
นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้แก่
ประเภทนักเรียน
: เด็กหญิงสโรชา โวหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ได้รับรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทครอบครัวนักเรียน
: นางสมหมาย เจริญผล และเด็กหญิงนิรมล บัวรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ได้รับรางวัลที่ 2
รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ประเภทครูต้นกล้าดีเด่น
: จ.ส.ต.ประเจตน์ ธูปหอม สังกัดกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 11 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านบ่อชะอม ได้รับรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
       ในการนี้ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้โอวาท
แก่ผู้ชนะการประกวดด้วย พร้อมเน้นย้ำว่า การมีวินัยเป็นสิ่งดีที่ควรได้รับการปลูกฝัง
การออมตั้งแต่ยังเด็ก และควรจะมีการขยายไปยังนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อสร้างวินัย
ให้แก่เด็กในการออมเงินและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional