Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รุก 9 จังหวัดภาคตะวันออก กรมตรวจฯ ชูกลไกการบัญชีเพิ่มความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร รองรับการเติบโตภาคเศรษฐกิจไทยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รุก 9 จังหวัดภาคตะวันออก  ชูกลไก
บัญชีพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร   เร่งพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ  ย้ำ  กลไกบัญชี 7  มิติ  ช่วยให้สถาบัน
เกษตรกรเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา  ส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ส่วนในภาค
การเกษตรของไทยนั้น  แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤต
เศรษฐกิจในครั้งนั้น  แต่ในแง่ของสถาบันเกษตรกรซึ่งถือเป็นฐานราก
สำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีขนาดใหญ่  มีการพึ่งพาตนเอง 
ร่วมคิดร่วมทำ  รวมกลุ่มพึ่งพากันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทำให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง  โดยมีกลไกการบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาธุรกิจของสถาบันฯ
       สำหรับภูมิภาคตะวันออกของไทย  นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งผลไม้ 
อุตสาหกรรม  และอัญมณีของประเทศ  ธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ในภูมิภาคตะวันออกจึงถือได้ว่าเป็นฐานรากสำคัญที่จะผลักดัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคนี้ หากมองในภาพรวมของ
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรใน  9  จังหวัด ภาคตะวันออก
ผ่านกลไกการบัญชี  พบว่า  ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มในเชิงบวก  มีการขยายธุรกิจด้านการรวบรวม
ผลผลิตและแปรรูปเพิ่มขึ้น  สร้างโอกาสด้านรายได้และ เงินออม
ให้สมาชิก  กล่าวคือ  ในปี 2549  มีจำนวน  216  แห่ง สมาชิก 
342,459 คน ทุนดำเนินงาน 9,047.73  ล้านบาท  ส่วนปี 2551
มีจำนวนสถาบันฯเพิ่มขึ้นเป็น  229  แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  6.02        
มีสมาชิก  312,914  คน  ซึ่งลดลงจากเดิม  29,545  คน 
แต่ในด้านทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 883.74  ล้านบาท  เป็น 
9,931.47  ล้านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77  สามารถสร้าง
รายได้จาก  5 ธุรกิจหลักคือ รับฝากเงิน ให้สินเชื่อ จัดหาสินค้า
มาจำหน่าย  รวบรวมผลผลิต  แปรรูป และให้บริการ  เพิ่มขึ้น
จากปี 2549 ถึง 3,029.66 ล้านบาท  จากรายได้รวมในปี 2549 
ที่มีจำนวน 7,912.67 ล้านบาท เป็น 10,942.33 ล้านบาท  ทำกำไร
เพิ่มขึ้น 88.72 ล้านบาท  สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 18,649.80 บาท
ต่อคน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน  2,876.08 บาทต่อคน 
ขณะที่มีหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  4,238.81  บาทต่อคน   คุณภาพ
การควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมากและดี  ร้อยละ 65.10  ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2549  ร้อยละ  3.25
       อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กล่าวต่ออีกว่า  เพื่อให้ธุรกิจ
ของสถาบันเกษตรกร  ในภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จึงเดินหน้าโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 
ณ สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม  จำกัด  อำเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่  10  พฤศจิกายน   2552  นี้  เพื่อให้
สหกรณ์และเครือข่ายในพื้นที่  9  จังหวัดภาคตะวันออก  จะได้
สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ   โดยมีกลไกทางบัญชี  7  มิติ 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญในการเข้าถึงโอกาสองค์ความรู้
ด้านการบัญชี  การรวมกลุ่ม  แหล่งเงินทุน  และระบบตลาด 
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็ง  นำประโยชน์
กลับคืนสู่สมาชิกและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ส่วนภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์การเกษตรประจันตคาม  จำกัด  ในปี
2551  มีสมาชิกจำนวน 2,590 คน ทุนดำเนินงาน  159.53  ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2549  จำนวน  21.03  ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 
มีการลงทุนให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน  12.51  ล้านบาท 
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวน 19.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.38 
โดยเน้นในด้านการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปถึง 13.47  ล้านบาท 
สร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 17.90 ล้านบาท  ขณะที่สมาชิกมีเงินออม
เฉลี่ยต่อคน  33,787.18 บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2549  เฉลี่ย 
1,340.22 บาทต่อคน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional