Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


4 หน่วยงานหลัก ร่วมมือจัดการวิชาการขยายผลสู่ภาคสหกรณ์ ภาคเหนือตอนบนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2552  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดให้มีพิธีลงนาม ร่วมกับ
3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการร่วมมือจัดการวิชาการภาคสหกรณ์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดลำพูน  โดยมี
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน    
       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบันภาคสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้นั้น การพัฒนาบุคลากรในภาคสหกรณ์ และบุคลากร
เครือข่ายให้มีความรู้ด้านการจัดทำบัญชี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการ เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  ซึ่งภาคการศึกษานั้น
เป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์  จึงจำเป็น
ต้องสร้างความร่วมมือการจัดการวิชาการภาคสหกรณ์
       สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำหน้าที่ร่วมสร้างพัฒนา
ฐานการเรียนให้ความรู้ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์การเกษตรให้เกิด
ศักยภาพมีพร้อมต่อการบริหารจัดการ และทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมทั้งผลิตนวัตกรรมใหม่ให้สหกรณ์ สำหรับนำไป
ใช้บริหารจัดการส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะร่วมสร้างพัฒนาฐานการเรียน
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนสร้างวินัยทางการเงิน
แนะนำให้สหกรณ์การเกษตร รู้จักนำเครื่องมือทางการบัญชี มาใช้บริหารและ
เตือนภัยทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่ชี้แนะในเรื่องการดำเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตร ด้านการกำกับแนะนำดำเนินกิจการสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์ หลักการ ตลอดจนสร้างธรรมมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหาร
สหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ทำหน้าที่
ดูแลกำกับสินเชื่อที่ดี รวมถึงพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในด้านการตลาดให้มี
ศักยภาพ พร้อมต่อการแข่งขันในอนาคต คาดว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผล
ให้เกิดความเข้มแข็ง อธิบดีกรมตรวจบัญชี กล่าว.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional