Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สหกรณ์ภาคเกษตร 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมเข้าถึง 4 โอกาสการปรับเปลี่ยนผ่านกลไกการบัญชี       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยกลไกการบัญชี
รองรับการเติบโตจากธุรกิจสหกรณ์ที่มีเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า
14,000 ล้านบาท  ย้ำ  สร้าง 4 โอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน
      
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ภาคการเกษตรของไทยในทุกวันนี้  มีระบบที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างการผลิต  การตลาด  และการแปรรูป รวมไปถึง
มีความเชื่อมโยงโอกาสทางองค์ความรู้   การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถ
สร้างกำไรเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน  กลไกการบัญชีจึงมีบทบาทที่สำคัญ
ในการสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสแก่สถาบันเกษตรกร  สามารถเตือนภัย
การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างทันท่วงที และสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก 
รวมถึงเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่าง ๆ กล่าวได้ว่ากลไกการบัญชีจะนำมาซึ่งการสร้าง 
4  โอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน   ทั้งในด้านการเข้าถึงโอกาสองค์ความรู้เพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้  เข้าถึงโอกาสการรวมกลุ่ม   เข้าถึงโอกาสทุนดำเนินงาน 
และเข้าถึงโอกาสระบบตลาด 
       ล่าสุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีกำหนดเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้น
ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีระดับภาค ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ในวันที่  5 พฤศจิกายน  2552  ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดลำพูน
โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 แห่ง โดยมุ่งหวัง
ให้สหกรณ์และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจ  บูรณาการ
ความร่วมมือโดยผ่านกลไกการบัญชี             
       สำหรับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ ใน 6 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย  เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน  พะเยา  ในปี 2549 – 2551 พบว่า มีสหกรณ์ภาคการเกษตร
จำนวนทั้งสิ้น 371 แห่ง จำนวนสมาชิก เพิ่มจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 581,805 คน
เป็น 643,577  คน ทุนดำเนินงาน 12,526.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,370.59 
ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.29 มีเม็ดเงินหมุนเวียนจากธุรกิจของสหกรณ์ 
5  ประเภท  ได้แก่  ธุรกิจรับฝากเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
รวบรวมผลผลิต  แปรรูป  และให้บริการ  มีมูลค่าถึง 14,436.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 2,173.69 ล้านบาท สร้างรายได้รวม 7,335.83 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2549  ถึง 1,904 ล้านบาท  สามารถสร้างเงินออมให้สมาชิกเฉลี่ย 
8,881  บาทต่อคน

“...นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน  กรมวิชาการเกษตร  และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
อย่างมีมาตรฐาน  โดยมีกลไกการบัญชีนำไปสู่ 4 โอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนากระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ตามขั้นตอนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  และผลักดันการจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรบนพื้นฐานของการให้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง...” 
นายอนันต์กล่าว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional