Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชี เดินหน้าขับเคลื่อนงานปี 53 รุ่นที่ 4       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
 ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Professional
Auditors รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จังหวัดกาญจนบุรี 
       การอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2552
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี 2553 ให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงข้าราชการในกลุ่มพัฒนา
การเรียนรู้ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี และกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-2 และ 10 โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานปี 2553 ตามนโยบายด้านการตรวจบัญชี
ทั้งในด้านมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี (CAQC 53) การนำร่อง
การเรียนรู้โดยยึดสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการทำงาน การจัดการโครงการพลิกฟื้น
ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 7 มิติปรับเปลี่ยน ตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจ/การมีส่วนร่วมในทิศทาง ROAD MAP ของแต่ละงาน รวมไปถึงการจัด
อัตรากำลัง ระบบงบประมาณ และระบบการรายงาน/ติดตามการปฏิบัติงาน
       ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้แนวทางวิธีคิดในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรม ดังนี้
       "...โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีฯ มิติแรก
ให้ความสำคัญด้าน Accounting  ด้าน Auditing และด้านไอที เป็นหลัก 
แสดงให้เห็นว่าในภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น
วิธีคิดในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ เจตนาเพื่อต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง
ทางการเงิน เพื่อลดเวลาในการบริหารจัดการด้านงานสอบบัญชีต่อลูกค้า..."


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional