Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เตรียมพร้อมสหกรณ์ และผู้สอบฯ ภาคเอกชน รองรับอนาคตเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ไทย       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงิน
สหกรณ์ไทย (Indicating  Future  of  the  Financial  Economic  of  Thai 
Cooperatives) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  หลักสี่  กรุงเทพมหานคร
       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน
เปิดการสัมมนาว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ยังคงมีผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจและสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
สหกรณ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การสร้างโอกาสที่จะได้ร่วมกัน
พิจารณากลยุทธ์หรือยุทธวิธีให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอยู่ได้โดยไม่ได้รับผล
กระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจพบว่า ธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคเกษตร โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์มีการพัฒนาและมีแนวโน้มเชิงบวก กล่าวคือ

 
       จึงเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า กลไกการพึ่งพาตนเอง ร่วมคิดร่วมทำ การรวมกลุ่มผ่าน
กลไกการบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้น สามารถช่วยให้
สหกรณ์ผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างเข้มแข็ง

       การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ผล
กระทบและสัญญาณเตือนภัยต่อธุรกิจสหกรณ์ และความสำคัญของมาตรฐานบัญชี
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ความเข้มแข็งการเงินการบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจ
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนปี 2553 ผู้เข้า
สัมมนาประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาค
เอกชน ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 800 คน  โดยภายในงานมีการจัดแสดง
นิทรรศการจากหน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ อาทิ สหกรณ์บริการแท็กซี่สยาม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด สหกรณ์เพื่อการศึกษาไทย จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วย
      "...การเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชีที่ดียิ่งขึ้น จะเกิดผล 3 ประการที่สำคัญ ประการแรก ต้องร่วมกันพัฒนา
เพื่อการสร้างความมั่นคงและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กระบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง
ประการที่สอง ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญใน
หลักปฏิบัติ เพื่อให้การกำกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาค
เอกชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ประการสุดท้าย ทุกฝ่ายได้สร้างเวทีที่ได้ร่วมกันพิจารณา
กำหนดมาตรการหลักสำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์ การสร้างเครื่องมือสารสนเทศ การสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือเตือนภัยภาวะเศรษฐกิจทางการ
เงิน...
" นายอนันต์ กล่าว
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional