Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อบรมหลักสูตร Professional Auditors รุ่นที่ 3       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดอบรมหลักสูตร
Professional Auditors รุ่นที่ 3 แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 8 และ 9 รวมทั้งสิ้น 142 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
       การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้วิธีบรรยายและจัดสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบแนวทางปฏิบัติ
งานสอบบัญชี ปี 2553 เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตาม Road Map ของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยเฉพาะการจัดการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553 ใน 7 มิติ ในการนี้
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ และให้ข้อคิดและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานต่อผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย 
       "...วันนี้เราต้องยอมรับว่า สตท. 8,9 มีสหกรณ์ที่เป็น full pack อยู่ประมาณ
20 สหกรณ์ ถ้ามีที่เราไปปรับเปลี่ยนให้ Accounting เข้าสู่ระบบ full pack ก็เป็นเรื่อง
ที่สหกรณ์จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีพอสมควร...
       ...ในปีนี้ในเชิงการขับเคลื่อน เราให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานบัญชีค่อนข้าง
มาก ในขณะเดียวกันตัวมาตรฐานการสอบบัญชี ปีนี้เป็นปีที่เราให้ความสำคัญต่อตัวผู้
สอบบัญชีโดยตรง เมื่อเราให้ความสำคัญต่อตัวผู้สอบบัญชีโดยตรง การกำกับดูแล
ผลงานสอบบัญชีที่ภาคก็ตาม ที่หัวหน้าฝ่ายสอบบัญชีก็ตาม เราจะลดความสำคัญ เมื่อ
เราลดความสำคัญลง นั่นหมายความว่า เรามีความเชื่อมั่นว่า ผูสอบบัญชีจะต้องยืนอยู่
บนวิชาชีพ และมาตรฐานอย่างแท้จริง..."


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional