Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชี เดินหน้าขับเคลื่อนงานปี 53      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชี จัดอบรมหลักสูตร
Professional Auditors รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2552 
ณ โรงแรมเจริญธานี  ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น โดยมี
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหลักสูตรดังกล่าว
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
รวมถึงข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี และ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3-5
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานปี 2553
ตามนโยบายด้านการตรวจบัญชีทั้งในด้านมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การสอบบัญชี (CAQC 53) การนำร่องการเรียนรู้โดยยึดสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
ในการทำงาน การจัดการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชี 7 มิติปรับเปลี่ยน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม
ในทิศทาง ROAD MAP ของแต่ละงาน รวมไปถึงการจัดอัตรากำลัง
ระบบงบประมาณ และระบบการรายงาน/ติดตามการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เข้าอบรม ดังนี้

       "...เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยน ธุรกิจของสหกรณ์ก็เปลี่ยนแปลง จะทำอย่างไร
ให้เข้าถึงลูกค้าก็คือสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการทำงานภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี...
      ...วันนี้สิ่งที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในเชิงนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนคือ
Road Map (เส้นทางการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ปี 2553) จึงอยากให้ผู้สอบบัญชี
ศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดไม่ว่าจะปฏิบัติงานด้านใดก็ตาม เพื่อจะได้
ทราบแนวทาง ทิศทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เป้าหมายและ
ความสำเร็จที่วางไว้..."
       ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าวกำหนดจัดให้ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้
นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ภายหลังจากที่ได้จัดอบรมให้กับผู้สอบบัญชีภาคเหนือไป
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเฉพาะการจัดการเชิงระบบตามโครงการ
พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553 ใน 7 มิติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับในรุ่นที่ 3
กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2552 ที่จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2552 ที่จังหวัดกาญจนบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional