Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กทม. จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนตามโครงการพระราชดำริ      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนตามโครงการพระราชดำริ โดยมี
นางพัชรี  รักเรียนรบ  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
       การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบสหกรณ์นักเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน และสามารถนำไปถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้สามารถจัด
ทำบัญชีและปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์นักเรียนได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
ครูหรือผู้รับผิดชอบสหกรณ์นักเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 61 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional