Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซักซ้อมแนวปฏิบัติโครงการพลิกฟื้นฯ ปี 2553       เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการพลิกฟื้น
ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553 พร้อมร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษา
แนะแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้นฯ แก่หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั่วประเทศ และข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2552
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
       การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจโครงการพลิกฟื้น
ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2553 และสามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของ
โครงการฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ศึกษาดูงานโครงการพลิกฟื้นฯ
ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันกับผู้บริหารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด และข้าราชการในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional