Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


3 ฝ่ายร่วมมือ นำไอทีพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์โคนม หนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สหกรณ์โคนม 5 แห่ง  ลงนามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
ภายใต้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning
: ERP)  สำหรับสหกรณ์โคนม หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์โคนมด้วยไอที  และเป็นต้นแบบพัฒนาสหกรณ์ในธุรกิจเดียวกัน
โดยมี นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2552 
ณ  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  จังหวัดราชบุรี   
      
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เปิดเผยว่า
ในปี 2552-2553  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งเน้นการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน
เกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี โดยอาศัยแนวคิดในหลากหลายมิติ  มิติหนึ่ง
ที่สำคัญคือการสร้างมาตรฐานการบัญชีสถาบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อความโปร่งใสและสร้างศรัทธา
ต่อสมาชิกสถาบัน และมิติการสร้างเครื่องมือสารสนเทศ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ระบบเตือนภัยในการจัดการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยง
และเพิ่มอัตรากำไรต่อหน่วย 
       การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดำเนินการ
ของสหกรณ์โคนม จะช่วยให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ
แบบแผน เป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาสหกรณ์ในประเภทธุรกิจเดียวกัน  นำไปสู่การสร้างกำไรเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก และสร้างสรรค์ชุมชนบนพื้นฐานของการให้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึง
จัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
ภายใต้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning
: ERP) สำหรับสหกรณ์โคนม ระหว่าง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์โคนมในเขต
ปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  สหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จำกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สหกรณ์โคนม ทั้ง 5 แห่ง ตกลงให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
การนำต้นแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรสำหรับสหกรณ์โคนมไปพัฒนา
ระบบของสหกรณ์  และการจัดทำแผนพัฒนาและพิจารณาจัดหางบประมาณสำหรับ
การดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรสำหรับสหกรณ์โคนม
ตามความเหมาะสม ทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตกลงให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมความต้องการในการใช้ระบบเบื้องต้น และสร้างต้นแบบระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสำหรับสหกรณ์โคนม  การให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบกระบวนการ
ดำเนินงานและพัฒนาการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรสำหรับ
สหกรณ์โคนม  ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้ความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ
และกำหนดมาตรฐานการบัญชีรองรับธุรกิจของสหกรณ์โคนม  พิจารณาสนับสนุน
บุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือนี้  และ
ประสานงานเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามจุดมุ่งหมายแห่งข้อตกลงและควบคุม
มาตรฐานการออกแบบระบบงานสหกรณ์โคนม
       “วันนี้ภาคการเกษตรมีความสลับซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต 
การแปรรูป การตลาดและสินค้าแต่ละตัวมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น กลไกทางบัญชี
จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดวินัยทางการเงิน  และเกิดความ
โปร่งใสกับสถาบันเกษตรกรมากขึ้น  สหกรณ์โคนม เป็นสหกรณ์ที่มีระบบธุรกิจ
แตกต่างจากธุรกิจอื่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ในการสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่สหกรณ์โคนม เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
แก่สหกรณ์ และนำความอยู่ดีมีสุขสู่เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม” นายอนันต์ กล่าว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional