Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
เชื่อมโยงกลไกการบัญชี พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรสู่ความยั่งยืน       เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 เป็นประธาน
เปิดงาน “โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี”
ประจำปี 2552 – 2553 โดยมี
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
 
กล่าวรายงาน
นายสมศักดิ์  โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี
 
และนายสมชาย  ดำทะมิส ประธานกรรมการสหกรณ์
โคนมหนองโพราชบุรีฯ
 กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งนายเลอพงษ์  มุสิกะมาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ สหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

      
นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตร
ของเกษตรกรซึ่งนับวันต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จึงขอแสดงความห่วงใยและขอสนับสนุนให้การดำรงชีวิตของเกษตรกร
มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้ ต้องพิจารณา 4 – 5 เรื่องหลัก 
ประการแรก ทำอย่างไรจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุน
ลงได้ประมาณ 10% เพื่อลดรายจ่าย ประการที่สอง ทำอย่างไรจะช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมประมาณ 10 – 15% เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่ม ประการที่สาม ทำอย่างไรจะทำให้เกษตรกรได้รับการดูแลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การดูแล
เรื่องพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย การจัดการที่ดินทำกิน 
ประการที่สี่ ทำอย่างไรจะช่วยให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มจัดตั้งสถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในรูปสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและการ
ร่วมกันซื้อร่วมกันขาย 
       เกษตรกรไทยนั้น มีศักยภาพในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่มากทั้งด้าน
บุคลากร วัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ต้องอาศัยความตั้งใจ
และความจริงใจในการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ การพลิกฟื้นธุรกิจ
สถาบันเกษตกรผ่านกลไกการบัญชี  เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตนเองจากรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สามารถสร้าง
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้  สร้างโอกาสเข้าถึงการรวมกลุ่ม การจัดการธุรกิจกลุ่ม
ที่สร้างสรรค์ต่อสมาชิก สร้างโอกาสเข้าถึงทุนดำเนินการ  ตลอดจนสร้างโอกาส
เข้าถึงระบบตลาด   
        “การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร จะนำมาซึ่งการสร้างสหกรณ์ต้นแบบ
ที่สามารถประสบผลสำเร็จจนเป็นตัวอย่างและที่เรียนรู้ของสหกรณ์อื่นได้
โดยเน้นกระตุ้นการพัฒนากระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ตามขั้นตอนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน การผลักดันการจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ภาคเกษตร  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนพื้นฐานของการให้และการ
เสริมศักยภาพกลไกการบัญชี   ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนามาตรฐานการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส โดยบ่งบอกการเตือนภัยภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินบนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง” นางสาวชะวรลัทธิ์  กล่าว

       ด้าน
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า 
วันนี้ภาคการเกษตรมีความสลับซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต 
การแปรรูป  การตลาด และสินค้าแต่ละตัวมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น  กลไก
ทางบัญชีจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดวินัยทางการเงิน
และเกิดความโปร่งใสกับสถาบันเกษตรกรมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร สมาชิก
คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี  ครูบัญชี แกนนำอาชีพ หรือสถาบันการศึกษา 
ก็ต้องหมุนตัวเองตลอดเวลา เชื่อว่า การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน เกษตรกร โดย
เชื่อมโยงกลไกการบัญชี  สร้างสรรค์ชุมชนบนพื้นฐานของการให้ จะนำไปสู่ความ
เข้มแข็ง และยั่งยืนในที่สุด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional