Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีฯ ลงนามร่วม ซี.ซี.เอฟ. พัฒนาระบบควบคุมภายในการเงินการบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น              เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
       และ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
       ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       สยามบรมราชกุมารี
 ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระบบควบคุมภายใน
       และระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีภายใต้แผนงานของโครงการพัฒนาชีวิตความ
       เป็นอยู่ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 202
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
              ภายใต้แนวทางการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และ
      สร้างศักยภาพความพร้อมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพ
      ชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดเน้นการกินดีอยู่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ
      บริหารการจัดการ ตลอดจนการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและ
      ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบควบคุมภายใน 
      และระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของชุมชนสู่ความยั่งยืน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการ
      การพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ภายใต้แผนงาน
      ของโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
      ในประเทศไทยฯ ตกลงให้ความร่วมมือในเรื่องการสำรวจ และกำหนดกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจ
      ชุมชน ที่มีการดำเนินการรวมกลุ่มและการจัดการธุรกิจบนกลุ่ม ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนา
      สงเคราะห์เด็กและในส่วนของสำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (CFO) อีกทั้งให้
      ความร่วมมือพิจารณาสนับสนุนและดำเนินการสนับสนุนการจัดอบรม กำหนดองค์ความรู้
      ด้านการจัดทำ การพัฒนาบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
      กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสมาชิกได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการบันทึกรายรับ
      รายจ่าย ต้นทุนและการออม
             ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความร่วมมือในเรื่องการพิจารณาสนับสนุนระบบ
      การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ กำหนดรูปแบบโครงสร้างทางบัญชี
      รายงานการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การสอน แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนา
      เครื่องมือและกลไก ระบบการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน และ
      การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีให้สมาชิกกลุ่ม พิจารณาสนับสนุนกระบวนการจัดฝึกอบรม
      และวิทยากรรองรับแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้แผนฝึกอบรมที่กำหนด

             ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 โดยคาดว่า
      จะทำให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนมีความรู้
      ความเข้าใจบัญชีธุรกิจกลุ่มที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันส่งผลให้สามารถนำไปปฏิบัติ
      มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนในการแก้ปัญหาความ
      ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional