Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดยิ่งใหญ่ "เกมสหกรณ์" คัดเลือกรอบสอง นวัตกรรมใหม่เชิงสร้างสรรค์ของสหกรณ์การเกษตร             เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      เป็นประธานจัดงาน "เกมสหกรณ์" การแข่งขันของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่เกษตรกร
      คือผู้ตัดสิน ในรอบที่ 2 เพื่อเฟ้นหาสหกรณ์การเกษตรต้นแบบพัฒนานวัตกรรมใหม่เชิงสร้างสรรค์
      จากสหกรณ์การเกษตรที่เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกมาแล้ว
      รวม 173 สหกรณ์ และคัดเลือกให้เหลือในรอบที่ 2 นี้จำนวน 10 สหกรณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
      ทางการเกษตร นักวิชาการตลาด ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ
      วิเคราะห์ วิจารณ์การนำเสนอโครงการของสหกรณ์ที่นำมาจัดแสดงในงาน โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม
      ที่เป็นการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ ถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างสรรค์เพื่อ
      ประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งจากภาครัฐ
      ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และดารานักแสดงร่วมงานอย่างคับคั่ง
      กว่า 1,000 คน  ณ กันตนา มูฟวี่ทาวน์ อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
             นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของกระทรวง
      เกษตรและสหกรณ์ ก็คือการเป็นที่พึ่งพิงและให้ความรู้ต่อเกษตรกร ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เกษตรกร
      ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภารกิจที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการพลิกฟื้น
      ธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน โดยมีสถาบันเกษตรกรเป็น
      ศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีมาตรฐาน
      การจัดการแข่งขันเกมสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์
      ที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้ภูมิปัญญาและความคิดใหม่ ทั้งยังเป็น
      ประโยชน์ร่วมกันในด้านการรวมกลุ่มและการจัดการธุรกิจกลุ่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
      ที่สำคัญคือ สหกรณ์การเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมใหม่
      เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional