Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีฯร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ.อบรมพัฒนาการเงิน-บัญชี แบบพอเพียง 21 จังหวัด          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ จัดโครงการ
   ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระบบควบคุมภายในและ
   ระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี คาดสมาชิกกลุ่มอาชีพ
   ธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ที่มูลนิธิฯ  ให้การสนับสนุน มีความรู้
   ความเข้าใจบัญชีธุรกิจกลุ่มที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   ทั้ง 21 จังหวัด

       นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ประสบปัญหา
ความยากจน ขาดบริการด้านสาธารณสุข และขาดโอกาสทางการศึกษา
ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เรื่อยมานับตั้งแต่
ปี พ.ศ.2538 โดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจำหน่าย เพื่อทำให้ครอบครัวมีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้
       ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชดำริ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่ประสบความยากจน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การพัฒนา
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีภายใต้
แผนงานของโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ขึ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2552  ถึงกันยายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์  จะทำหน้าที่ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ และแผนงานเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ 21 จังหวัด
       สำหรับการดำเนินงานนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีฯ
จะทำหน้าที่พิจารณาสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ กำหนดรูปแบบโครงสร้างทางบัญชี รายงาน
การบันทึกข้อมูลทางการเงิน การสอนแนะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พัฒนาเครื่องมือกลไก ระบบการบริหารจัดการทางการเงิน ของกลุ่มอาชีพ  
วิสาหกิจชุมชน และเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีให้สมาชิกกลุ่ม
พร้อมทั้งพิจารณาสนับสนุนกระบวนการจัดฝึกอบรม และวิทยากร
รองรับแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้แผนฝึกอบรมที่กำหนด  
อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้สมาชิกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ที่มูลนิธิฯ  ให้การสนับสนุนมีความรู้
ความเข้าใจบัญชีธุรกิจกลุ่มที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อันส่งผลให้สามารถนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
สร้างศักยภาพความพร้อมของชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional