Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  ร่วมงาน
"วันตลาดวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช ครั้งที่ 1" โดยมีข้าราชการของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกมส์ที่เข้าใจง่าย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจ ณ บริเวณโรงเรียนสฤษดิเดช  ถนนเทศบาล 1
อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
       การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ และส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional