Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่      
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ให้กับ นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์  พร้อมกับแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional