Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


MOBILE VISIT DAY นครพนม       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
พร้อมคณะผู้บริหาร 
และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เข้าตรวจเยี่ยม
(MOBILE VISIT DAY)  สหกรณ์การเกษตรครีสงคราม จำกัด 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไก
การบัญชี ปี 2552-2553  โดยมีปลัดอำเภอศรีสงคราม
คณะกรรมการและฝ่ายผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์  พร้อมด้วย
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้สหกรณ์และอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี ครูและนักเรียนในพื้นที่  รวมทั้งคณะกรรมการ
ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด  ให้การต้อนรับ
       ในการนี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน  แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์
การเกษตรศรีสงคราม จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional